Blog

معیارهای ساخت مساجد

معیارهای ساخت مساجد

مشاورین تهیه كننده طرح های شهری مكلف اند به ازای هرمحله شهری درشهرهای جدید یك مسجد پیش بینی و مكان یابی نمایند.

1-با توجه به جمعیت هرمحله مشاورین تهیه كننده طرح ها موظف به رعایت معیارها و ابعاد بندهای ذیل و محاسبه آن در تعیین مساحت مساجد با منظور نمودن حداكثر 10 درصد از جمعیت هر محله می باشند.به طور مثال اگر جمعیت محله مورد نظر  5هزار نفر باشد مشاور تهیه كننده طرح می بایست برنامه ریزی خود را جهت احداث مساجد برای 500 نفر از ساكنین آن محله انجام دهد.

3-به ازای هر نفر نمازگزار در طراحی مساجد محله ای مساحت 1/25 متر مربع اعیان (زیربنا) كه از آن به میزان   0/85 مترمربع شبستان و 0/4 مترمربع به سایر فضاهای جانبی اختصاص داده شود همچنین  2/50 متر مربع به ازای هر نفر نمازگزار عرصه (زمین) در نظرگرفته شود.

4-مشاورین تهیه كننده طرح ها موظف می باشند علاوه بر عرصه مسجد، به ازای هر نفر نمازگزار حدود 0/4 مترمربع زمین جهت ایجاد پاركینگ و فضای باز در كنار مساجد پیش بینی و منظور نمایند.

5-درصورت برنامه ریزی به منظور احداث مساجد در سطح ناحیه شهری و كل شهر به اعداد مذكور در بند 3و 4 به میزان /20 در مساجد ناحیه ای ، 50 الی 30 درصدبه مساجدجامع شهر اضافه خواهد شد.

6-در طراحی مساجد، مشاورین تهیه كننده طرح موظفند متناسب با ابعاد مساجد و جمعیت نمازگزار در مقابل ورودی اصلی به مسجد، محوطه ای را به عنوان پیش فضا پیش بینی نمایند.

نکات ساخت مساجد

7-درصورتی كه مشاورین تهیه كننده طرح های شهری، پس از انجام مطالعات در سطح سرانه مساجد با عدم رعایت موارد آورده شده در بندهای فوق الذكر مواجه گردیدند، پیشنهاد می گردد در اراضی متعلق به شهر متناسب با نیاز ساكنین، مساحت و ابعاد مساجد را پیش بینی و محاسبه نمایند.

8-مشاورین تهیه كننده طرح های شهری موظفند ضمن رعایت تمامی بندهای فوق، مصوبه شماره 300/310/30676 مورخ  87/07/06 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (به پیوست) را نیز لحاظ نمایند.

9-مدیران عامل و مدیریت واحدهای معماری و شهرسازی و فنی و اجرایی مكلفند تمامی طرح های تهیه شده مساجد كه عملیات ساختمانی آن آغاز نگشته است را جهت بررسی كارشناسی به شركت مادر تخصصی ارجاع نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


استعلام قیمت